Gizlilik ve Güvenlik

Veri sorumlusu tarafından müşterilere ait olan kişisel veriler www.walldemart.com internet sitesine üyeliğin yapılabilmesi, güvenli bir şekilde siparişin alınabilmesi, yurt içinde yapılacak olan alışverişin tamamlanabilmesi, teslimatın yapılabilmesi, hukuki teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak müşteriye özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, vergisel yükümlülükler ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel veriler elektronik veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirket tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

İşbu aydınlatma metninde veri sorumlusu WALLDEMART İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni (ŞİRKET); müşteri, kişisel verisi işlenen ilgili kişiyi ifade etmektedir. (Her biri birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla WALLDEMART İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından düzenlenmiştir.

Taraflar arasında; aktarımı sağlanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, kişilerin mahremiyetinin ve temel hak ve özgürlüklerinin korunması için uygun güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

MADDE 1: TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninin  amaçları doğrultusunda:

  • “Kanun”; 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
  • “Kişisel Veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
  • “Özel Nitelikli Kişisel Veri”; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Protokol kapsamında “kişisel veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel verileri” de kapsayacaktır.)
  • “İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
  • “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” ; Kanun’da kendisine sorumluluk atfedilen Kurul,
  • Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi,
  • İlgili kişi; Kişisel verileri işlenen gerçek kişi
  • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi anlamına gelmektedir.

MADDE 2: İŞLENECEK OLAN VERİLER

Müşteri tarafından veri sorumlusuna iletilen veya Kişisel Verileri Toplama Yöntemi başlığı altında belirtilen usuller ile edinilen; müşteriye ait olan isim, soyisim, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri ve fatura bilgileri, satın alınan ürüne ilişkin bilgiler (alışveriş zamanı, ürün çeşidi, miktarı v.b), üyelik esnasında otomatik olarak atanması sebebi ile kullanıcı ID bilgileri işlenmektedir. (Kişiye ait olan banka ve kart bilgileri veri sorumlusu tarafından işlenmemektedir. Ödeme, ödeme aracı konumundaki İYZİCO sanal pos firması aracılığıyla gerçekleşecektir.)

MADDE 3: VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  5. ve 6. Maddeleri uyarınca internet sitesinde elektronik ortamda veya otomatik olarak işlenmektedir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ALICI GRUPLARI VE PAYLAŞIM AMAÇLARI

Kişisel veriler, kanunun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileri işlem şartları ve amaçları çerçevesinde  münhasıran verilerin aktarılma amacına uygun olarak işlenebilecektir. Söz konusu kişisel veriler, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yerine getirilmesi için şirketle anlaşmalı olan 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatın gereği olarak talep halinde düzenleyici ve denetleyici kurumlara, adli makamlara ya da ilgili kolluk birimlerine aktarılabilecektir.

Taraflar, kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında başta kanun olmak üzere tüm ilgili mevzuata uygun davranacaklarını ve bu kapsamda kanuni olarak kendi sorumlulukları altında kalan hususları eksiksiz şekilde yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, bu kapsamda kişisel verileri işleme ve paylaşma hususunda veri sahiplerini mevzuata uygun şekilde aydınlattıklarını ve hukuken gerekli olan durumlarda açık rızalarını aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi çerçevesinde ŞİRKET müşteri tarafından kendisine iletilen veri sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle makul bir süre içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek en kısa süre içerisinde ve her halde 30 gün içerisinde yerine yetirilecektir.

İlgili kişi;

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Hangi kişisel verilerin işlendiğine dair bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme, yapılan    düzeltmelerin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

6-Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olsa dahi, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin aktarımın yapıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yazılı talepler veri sorumlusunun Çınarlı Mahallesi 1572 Sokak No:33 Konak /İZMİR de bulunan  adresine yazılı olarak ve ıslak imzalı bir dilekçe ile ya da info@walldemart.com   e- posta adresine iletilmelidir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

Şirkete ait web sitesinde (www.walldemart.com) kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.